Regulamin przyznawania akredytacji na Jarocin Festiwal 2020

1. Akredytacje będą przyznawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.

2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wypełnić formularz akredytacyjny. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie wymagane informacje.

3. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w poniedziałek, 2 lipca 2020 r.

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

5. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, imienne i pojedyncze. Akredytowani dziennikarze otrzymają od organizatora identyfikator – uprawniający do otrzymywania materiałów prasowych i zdjęciowych oraz wsparcia biura prasowego przy obsłudze dziennikarskiej festiwalu. Fotografowanie/filmowanie koncertów zależy od zgody udzielonej przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków.

7. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani przez biuro prasowe festiwalu e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Potwierdzenie przyznania wejściówki prasowej lub zezwolenia na fotografowanie/filmowanie, zostanie przesłane najpóźniej w środę, 8 lipca 2020 r.

8. Akredytacja upoważnia do:

  • otrzymania identyfikatora upoważniającego do wstępu na teren wydarzenia,
  • otrzymywania materiałów prasowych (opisów, zdjęć) dotyczących wydarzeń festiwalowych,
  • wsparcia ze strony biura prasowego w planowaniu obsługi dziennikarskiej festiwalu,
  • możliwości fotografowania/ filmowania zgodnie ze zgodami udzielonymi przez poszczególnych artystów oraz ustalonych przez nich warunków. Zasady te zostaną przekazane akredytowanym dziennikarzom przez organizatora festiwalu najpóźniej w dniu wydarzenia. Nieprzestrzeganie tych zasad przez fotoreportera/kamerzystę może skutkować cofnięciem  akredytacji.
  • ubiegania się o wywiady z twórcami i artystami biorącymi udział w festiwalu.

Uwaga: wstęp na wydarzenie oraz do możliwy jest tylko na podstawie identyfikatora w postaci  opaski z napisem MEDIA. Legitymacja prasowa nie jest dokumentem, który upoważnia do wejścia na teren wydarzenia.

9. Materiały filmowe i zdjęciowe z wydarzeń Jarocin Festiwal 2020 mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji z Jarocin Festiwal 2020. Nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

10. Dodatkowe warunki wykorzystania zdjęć mogą zostać określone w komunikatach przesyłanych mailowo do akredytowanych fotoreporterów oraz publikowanych na www.jarocinfestiwal.pl w zakładce „MEDIA“.

11. Dane osobowe składających wnioski akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

15. Złożenie wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.


Skan wniosku akredytacyjnego należy pobrać, wypełnić i wysłać do dnia 2 lipca 2020 r. na adres: media@jarocinfestiwal.pl