logo Jarocin'18

Regulamin

Tutaj możesz sprawdzić zasady według których odbywa się nasz Festiwal. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz je rozwiać właśnie w tym miejscu.

REGULAMIN IMPREZY KULTURALNEJ POD NAZWĄ JAROCIN FESTIWAL

 

I. Zasady organizacyjne i porządkowe imprez

1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504), organizowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach imprezy kulturalnej Jarocin Festiwal, zwanych dalej „Imprezami”. Organizatorem imprezy jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, samorządowa instytucja kultury Gminy Jarocin, z siedzibą w Jarocinie, Ratusz – Rynek, 63-200 Jarocin.

2. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem biletu lub karnetu lub innej karty wstępu wydanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 22 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.

3. Na imprezy organizowane przez Muzeum Regionalne w Jarocinie wstęp mają wszystkie osoby, które ukończyły w dniu imprezy 16 rok życia. Pozostałe osoby na teren imprezy mogą wchodzić tylko i wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna).

4. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy:

 • a. broni,
 • b. alkoholu,
 • c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi,
 • d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
 • e. środków odurzających i substancji psychotropowych,
 • f. środków trujących i promieniotwórczych,
 • g. płynów łatwopalnych,
 • h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie,
 • i.  własnych napojów oraz artykułów spożywczych,
 • j. ponadto wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy, za wyjątkiem psów asystujących.

5. Organizator informuje, że obowiązuje zakaz wnoszenia na teren imprezy oraz używania w trakcie jej trwania aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

6. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.

8. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom:

 • 8.1. które nie mogą uczestniczyć w imprezach masowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności osobom, wobec których wydane zostało orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
 • 8.2. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych,
 • 8.3. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy,
 • 8.4. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy,
 • 8.5. nieposiadającym biletu, karnetu lub których bilet, karnet został unieważniony przez Organizatora.

9. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa lub z innych przyczyn wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

10. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu lub karnetu.

11. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania:

 • 11.1. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy,
 • 11.2. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym,
 • 11.3. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów,
 • 11.4. rzucania przedmiotami,
 • 11.5. używania środków odurzających lub psychotropowych,
 • 11.6. spożywania alkoholu, a w razie dopuszczenia alkoholu do sprzedaży lub wydawania na imprezie spożywania alkoholu innego, niż dopuszczony do sprzedaży lub wydawania. Zakazuje się także spożywania alkoholu w miejscach do tego niewyznaczonych przez Organizatora,
 • 11.7. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne,
 • 11.8. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy,
 • 11.9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • 11.10. zaśmiecania terenu obiektu,
 • 11.11. niszczenia infrastruktury obiektu,
 • 11.12. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych,
 • 11.13. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora,
 • 11.14. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie
 • 11.15. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności,
 • 11.16. rejestrowania koncertów odbywających się w ramach Imprezy na jakimkolwiek nośniku audio-wizualnym,
 • 11.17. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom,
 • 11.18. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy.

12. Uczestnik imprezy ma prawo:

 • 12.1 wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy,
 • 12.2. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych,
 • 12.3. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
 • 12.4. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

II. Zakup biletów oraz e-biletów za pośrednictwem serwisu internetowego biletomat

1. Na Imprezę sprzedawane będą karnety 3-dniowe oraz bilety 1-dniowe,a także specjalne karnety 3-dniowe dla mieszkańców Gminy Jarocin, zwane dalej „biletami / e-biletami”. Dodatkowo na wybrany koncert będą sprzedawane karnety 3-dniowe w nierozerwalnym zestawie z biletem wstępu na jeden wskazany koncert. Ceny karnetów 3-dniowych oraz biletów 1-dniowych, a także zestawu karnetu3-dniowego oraz bilety wstępu na 1 wskazany koncert zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.  Warunki sprzedaży specjalnych karnetów 3-dniowych dla mieszkańców Gminy Jarocin określone są w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Poprzez zakup biletu / e-biletu na Imprezy organizowane przez Muzeum Regionalne w Jarocinie oraz korzystanie z serwisu internetowego, za pośrednictwem którego dokonano zakupu e-Biletu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

3. Osoby małoletnie podczas imprezy powinny znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Osoby małoletnie do lat 12 (urodzone po 31 grudnia 2005 r.)  mają na imprezę wstęp bezpłatny. Podstawą weryfikacji wieku jest dowolny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna). 

4. Cena biletu / e-biletu zawiera podatek VAT 8%.

5. Zakazuje się przerabiana i kopiowania biletów / e-biletów. Zakupiony bilet / e-bilet nie podlega zwrotowi.

6. Każdy bilet / e-bilet posiada jeden unikatowy kod kreskowy. Bilet / e-bilet raz zeskanowany nie może zostać powtórnie użyty. Wstęp ma osoba która jako pierwsza okaże bilet / e-bilet i zostanie on zeskanowany. Przekazanie tego biletu / e-biletu lub zeskanowanie może uniemożliwić wejście na teren imprezy.

7. Bilet / e-bilet upoważnia do jednorazowego pobrania opaski uprawniającej do wielokrotnego wejścia na teren Imprezy. Opaska musi być założona na rękę Użytkownika przez służby Organizatora.

8. Wykorzystując bilet / e-bilet, Uczestnik akceptuje regulamin oraz zasady obowiązujące na Obiekcie, gdzie odbywa się Impreza, na którą zakupił bilet / e-bilet.

9. Zwroty biletów / e-biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów / e-biletów. Zwrot biletów/e-biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy.

10. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu / e-biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa.

11. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

12. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu / e-biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu/ e-biletu jest zawinione przez Użytkownika w szczególności poprzez niezastosowanie się przez niego do Regulaminu Imprezy.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu / e-biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu / e-biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.

14. Niewykorzystane bilety / e-bilety nie podlegają zwrotowi.

15. Organizator gwarantuje, że informacje dotyczące Imprez organizowanych przez Organizatora publikowane w serwisie www.jarocinfestiwal.pl są kompletne, poprawne i aktualne. W przypadku zmian dotyczących daty, godziny i miejsca Imprezy, Organizator poinformuje o nich na stronie www.jarocinfestiwal.pl.

16. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz biletu / e-biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń.

17. Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem koncertu podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w trakcie trwania koncertu. Reklamacje będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w specjalnie utworzonym punkcie reklamacyjnym (punkt info) na terenie imprezy. Po odbytym koncercie tego typu reklamacje nie będą rozpatrywane.

III. Pozostałe sprawy

Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

1. Oficjalne gadżety związane z festiwalem będą sprzedawane tylko i wyłącznie na terenie imprezy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do dyrektora Muzeum Regionalnego w Jarocinie.

3. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego.

Materiały