c

Regulamin JRM

REGULAMIN KONKURSU JAROCIŃSKIE RYTMY MŁODYCH  

(dalej „Regulamin”)

 

I.               Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs JAROCIŃSKIE RYTMY MŁODYCH (dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez Jarocińską Agencję Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. T. Kościuszki 15B, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000208474, NIP 617-20-84-457, zwaną dalej Organizatorem, we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie Spichlerz Polskiego Rocka, Rynek Ratusz, 63-200 Jarocin oraz Klubem Kontrapunkt ul. Poznańska 2, 63-200 Jarocin. Kontakt z Organizatorem: rytmy@jarjarocin.pl.
 2. Celem Konkursu jest promowanie młodych zespołów grających autorskie kompozycje.
 3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Gmina Jarocin.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz grupy osób fizycznych (dalej „Uczestnik”), które wykonują autorskie utwory i nie posiadają podpisanego kontraktu płytowego.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału:
 6. pracownicy oraz współpracownicy Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych;
 7. inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
 8. laureaci poprzednich edycji Konkursu.

II.             Czas trwania Konkursu.

 1. Konkurs odbywać się będzie w następujących etapach:
 2. od 05.04.2019 r. do 06.05.2019 r.– przyjmowanie zgłoszeń poprzez przesyłanie płyt na adres wskazany przez Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych;
 3. 07.05.2019 r. do 17.05.2019 r. – weryfikacja zgłoszeń, wybór 12 Uczestników, którzy wezmą udział w koncertach eliminacyjnych;
 4. 26.05.2019, 2.06.2019 oraz 23.06.2019 roku odbędą się koncerty eliminacyjne w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie. Troje laureatów koncertów eliminacyjnych (zwycięzca każdego koncertu) zostanie zaproszonych na koncert finałowy przeglądu na scenie Jarocin Festiwal 2019
 5. 13.07.2019 r. – koncert finałowy  w czasie Jarocin Festiwal – głosowanie publiczności

III.            Komisja Konkursu.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu (zgodnie z regulaminem), Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych powołuje Komisję Konkursu, której będzie przewodniczył Marek Piekarczyk.

IV.           Nagrody.

 1. W Konkursie przewidziana jest jedna nagroda o łącznej wartości 15.000 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych) składająca się z następujących elementów:
  1. Zagranie koncertu na scenie głównej Festiwalu, w dniu 14.07.2019 r., z możliwością emisji jednego utworu przez jedną z ogólnopolskich stacji telewizyjnych,
  2. Nagranie singla (jeden utwór) w wersji digitalowej w profesjonalnym studio – wartość 5.000 zł,
  3. Realizacja teledysku – wartość 10.000 zł;
  4. Statuetka zwycięzcy Jarocińskich Rytmów Młodych
 2. Występ na scenie głównej Festiwalu odbywać się będzie zgodnie z wymogami scenariusza imprezy oraz Organizatora Festiwalu. Uczestnik zobowiązany będzie do podporządkowania się warunkom i wymogom z tym związanym. Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych nie będzie pokrywać kosztów dojazdu, honorariów ani innych ewentualnych roszczeń Uczestnika. 

V.      Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu będzie osoba fizyczna niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę na każde żądanie Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest grupa osób fizycznych (dalej „Zespół”):
  1. Zespół traktowany jest jako jeden Uczestnik Konkursu;
  2. osoba zgłaszająca Zespół do Konkursu jest członkiem Zespołu i posiada wszelkie przewidziane prawem pełnomocnictwa do działania w Konkursie w imieniu wszystkich członków Zespołu;
  3. wszystkie warunki i zasady Konkursu odnoszą się do Zespołu jako całości, jak i poszczególnych jej członków;
  4. jakiekolwiek zaniechanie lub działanie zarówno Zespołu, jak i jego członków traktowane jest jako zaniechanie lub działanie Zespołu będącego Uczestnikiem Konkursu;
  5. ewentualna nagroda w Konkursie odnosi się do Zespołu jako całości i żaden z członków zespołu nie może otrzymać jej samodzielnie.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wysłanie zgłoszenia na adres: Muzeum Regionalne w Jarocinie – Spichlerz Polskiego Rocka, ul. Rynek-Ratusz, 63-200 Jarocin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2019 r.  (dalej “Zgłoszenie”). Decyduje data wpływu. Zgłoszenie na tym etapie musi zawierać:
  1. Płytę CD zawierającą min. 3 autorskie utwory
  2. Imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
  3. Nazwę miejscowości, z której pochodzi Uczestnik
 4. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, a Utwory nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik zwolni z odpowiedzialności Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Jarocińskich Rytmów Młodych nieodpłatnej licencji do korzystania z Utworów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych (w tym komercyjnych) przez okres 1 (jednego) roku od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Ponadto, Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych do dokonywania opracowań Utworów (w szczególności skrótów, przeróbek, łączenia z innymi utworami) oraz rozporządzania opracowaniami i korzystania z opracowań Utworów w okresie, na który udzielona zostaje Licencja, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt V.
 6. Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych jest uprawniony do upoważniania osób trzecich  do korzystania z Utworów w zakresie uzyskanej licencji.
 7. Uczestnik zezwala Organizatorowi Jarocińskich Rytmów Młodych na opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania członków zespołu oraz w związku z wykorzystaniem Utworów na powyżej wskazanych polach eksploatacji, jak również na korzystanie z Utworów bez oznaczania go danymi Uczestnika.
 8. Spośród wszystkich Zgłoszeń do Konkursu, Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych wybierze 12 Uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu – koncertów eliminacyjnych. Wyboru dokona powołana przez Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych stała Komisja Konkursowa działająca pod przewodnictwem Marka Piekarczyka.
 9. Nazwy 12 Uczestników zostaną ogłoszone na stronie internetowej Spichlerza Polskiego Rocka do dnia 20.05.2019 r. do godz. 22:00. z informacją na który z trzech koncertów eliminacyjnych uczestnik zostanie zaproszony.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia gotowości występu w terminie 48 godzin od momentu przekazania na adres rytmy@jarjarocin.pl informacji o zakwalifikowaniu do etapu koncertów eliminacyjnych. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Komisja zakwalifikuje innego Uczestnika, który uzyskał w kolejności najwięcej głosów, tak aby w koncertach eliminacyjnych brało udział zawsze 12 zespołów. Uczestnicy dojeżdżają i występują na koncertach na własny koszt. Warunki techniczne zostaną każdorazowo uzgodnione z Organizatorem Jarocińskich Rytmów Młodych. Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych zastrzega jednak, że może nie spełnić wszystkich oczekiwań Uczestników w tym zakresie. Organizator gwarantuje uczestnikowi możliwość noclegu w noc poprzedzającą koncert bądź w noc po koncercie.
 11. Uczestnik zobowiązany jest na prośbę Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych dostarczyć drogą elektroniczną materiały do promocji koncertu w postaci: zdjęcia w formie cyfrowej (format jpg lub png), krótkiego opisu artysty oraz link do jednego z autorskich utworów na kanale YouTube, link do witryny internetowej, bądź fanpage Uczestnika na portalu społecznościowym Facebook (opcjonalnie).
 12. W każdym koncercie eliminacyjnym występuje tylko czworo uczestników.
 13. Uczestnik zobowiązuje się zagrać koncert (min. 30 minut), podczas którego zaprezentuje autorski materiał. Na tym etapie dopuszcza się również wykonanie coverów.
 14. Po zakończeniu wszystkich koncercie eliminacyjnym Komisja Konkursu wyłoni jednego wykonawcę, który wystąpi w koncercie finałowym podczas Festiwalu. Informacja o zwycięzcy danego koncertu eliminacyjnego zostanie podana publicznie.
 15. Koncert finałowy odbędzie się w Jarocinie w dniu 13.07.2019 roku podczas Festiwalu i wystąpią w nim 3 (trzej) Uczestnicy koncertów eliminacyjnych wskazani przez Komisję Konkursową.
 16. Po obejrzeniu występów Uczestników w dniu 13 lipca 2019 r. publiczność wybierze zwycięzcę Konkursu,  który wystąpi ponownie podczas Festiwalu w dniu 14.07.2019 r.
 17. Głosowanie publiczności odbędzie się poprzez wysłanie sms na poszczególnego Uczestnika, któremu zostanie przypisany odpowiedni kod. Za prawidłowy przebieg głosowania odpowiada Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych.
 18. Uczestnicy koncertu finałowego mogą bezpłatnie uczestniczyć w koncertach (jako widzowie), warsztatach i innych przedsięwzięciach organizowanych w ramach Festiwalu. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty podróży. Koszty zakwaterowania ponosi Organizator.

 

VI.           Odbiór Nagród.

 1. Podanie do publicznej wiadomości nazwy Zwycięzcy oraz wręczenie statuetki odbędzie podczas Festiwalu  w dniu 14.07.2019 r.
 2. Nagranie singla oraz teledysku (jeden utwór) nastąpi po zakończeniu Konkursu. Wybór studia nagrań, realizatora i producenta  oraz twórcy teledysku określa Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych.

VII.          Postanowienia końcowe.

 1. Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Muzeum Regionalne w Jarocinie – Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie oraz Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Dane będą przetwarzane z zachowaniem obowiązujących przepisów RODO.
 3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Przez wpływ reklamacji do siedziby Organizatora Jarocińskich Rytmów Młodych rozumie się jej dostarczenie, a nie nadanie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator Jarocińskich Rytmów Młodych nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej.
 4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
BILETY
HARMONOGRAM