REGULAMIN JAROCIŃSKICH RYTMÓW MŁODYCH

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs JAROCIŃSKIE RYTMY MŁODYCH”(dalej: “Konkurs”) jest organizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Jarociniez siedzibąw Jarocinie(63-200), Ul. Park 3, wpisaną do RIK pod numerem 3/1993, NIP 617-10-08-885, REGON 000938373we współpracy z Muzeum Regionalnym w Jarocinie, Ratusz, Rynek, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 2/1993, posiadające numer NIP: 617-10-08-879 oraz numerREGON: 0001287676, zwanymidalej „Organizatorem”.
 2. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa w celu podejmowania działań związanych z organizacją, realizacją, promocją, reklamą i marketingiem imprezy kulturalnej pod nazwą Jarocińskie RytmyMłodych 2022.
 3. Celem Konkursu jest promowanie młodych zespołów grających autorskie kompozycje.
 4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Gmina Jarocin/Organizator.
 5. Opiekę artystycznąnad Konkursem sprawuje Organizator.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7poniżej, w Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne oraz grupy osób fizycznych (dalej „Uczestnik”), które wykonująautorskie utwory.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  • pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
  • inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
  • laureaci poprzednich edycji Konkursu

II CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs odbywać się będzie w następujących etapach:
  • od 22.04.2022r. do 22.05.2022r.–przyjmowanie zgłoszeń poprzez platformę internetową
  • od 23.05.2022r. do 25.05.2022r.–weryfikacja zgłoszeń
  • od 26.05.2022r. do 04.06.2022r.–wybór 30półfinalistów przez Komisję Konkursu – I etap konkursu, eliminacje
  • 05.06.2021 r. – ogłoszenie listy 30 wykonawców zakwalifikowanych do II etapu konkursu, półfinału
  • od 06.06.2022r.do19.06.2022r. – głosowanie internetowe – wybór 5finalistów – II etap konkursu, półfinał
  • 24.06.2022r. – ogłoszenie1finalisty wybranego przez publiczność w głosowaniu internetowym oraz 4 finalistów wskazanych przez Komisję Konkursu
  • 14.07.2022r.–koncert finałowy z udziałem 5finalistów, który odbędzie się na terenie amfiteatru w Parku Radolińskich – III etap konkursu, finał

III KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców poszczególnych etapów Konkursu (zgodnie z regulaminem), Organizator powoła Komisję Konkursu(jury). W skład jury wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

IV NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziana jest 1 (jedna) nagroda pieniężna o wartości 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto.
 2. Ponadto zwycięzca zagra na dużej scenie na Jarocin Festiwal 2022
 3. Komisja konkursowa ma prawo przyznać dodatkowe nagrody

V WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu będzie osoba fizyczna niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić zgodę na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia zgody jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu jest grupa osób fizycznych (dalej„Zespół”):
  • Zespół traktowany jest jako jeden Uczestnik Konkursu;
  • osoba zgłaszająca Zespół do Konkursu jest członkiem Zespołu i posiada wszelkie przewidziane prawem pełnomocnictwa do działania w Konkursie w imieniu wszystkich członków Zespołu;
  • wszystkie warunki i zasady Konkursu odnoszą się do Zespołu jako całości, jak i poszczególnych jej członków;
  • jakiekolwiek zaniechanie lub działanie zarówno Zespołu, jak i jego członków traktowane jest jako zaniechanie lub działanie Zespołu będącego Uczestnikiem Konkursu;
  • ewentualna nagroda w Konkursie odnosi się do Zespołu jako całości i żaden z członków zespołu nie może otrzymać jej samodzielnie.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wysłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie jarocinfestiwal.pl/rytmy(dalej „platforma internetowa”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2022 r.do godziny 23.59 (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie musi zawierać:
  • w przypadku uczestników – zespołów: nazwę zespołu, miasto z którego grupa pochodzi oraz skład,
  • w przypadku uczestników -osób fizycznych –imię i nazwisko uczestnika, pseudonim artystyczny, miasto pochodzenia,
  • krótki opis uczestnika(max. 1000 znaków),
  • dotychczasową dyskografię (single, EP, albumy itp.),5)zdjęcie w formacie JPG lub PNG (max. 2 MB),
  • imię, nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
  • jeden utwór będący dziełem uczestnika w formacie mp3 –max. 5 MB,
  • link do utworu będącego dziełem uczestnika (teledysk, fragment koncertu, próby) na kanale YouTube, z zaznaczeniem, że musi być to inny utwór, niż ten, o którym mowa w punkcie powyżej.
 4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest akceptacja niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego oświadczenia woli na platformie internetowej.
 5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do Utworów, a Utwory nie naruszają praw oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa powyżej okażą się nieprawdziwe, Uczestnik zwalnia z odpowiedzialności Organizatora oraz pokryje ewentualne szkody jakie poniósł Organizator w związku z roszczeniami osób trzecich.
 6. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania z Utworów dla celów informacyjnych oraz promocyjnych (w tym komercyjnych) przez okres 1 (jednego) roku od dnia wpłynięcia Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu każdą techniką, w tym m.in. zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń, co do ilości i wielkości nakładu, rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych. Ponadto, Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do dokonywania opracowań Utworów (w szczególności skrótów, przeróbek, łączenia z innymi utworami) oraz rozporządzania opracowaniami i korzystania z opracowań Utworów w okresie, na który udzielona zostaje Licencja, na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt V.
 7. Organizator jest uprawniony do upoważniania osób trzecich do korzystania z Utworów w zakresie uzyskanej licencji.
 8. Spośród Uczestników Komisja Konkursowa wybierze 30 Uczestników, którzy zakwalifikują się do II etapu, półfinału – Głosowanie.
 9. Nazwy 30 Uczestników (półfinalistów) zostaną ogłoszone na Platformie Internetowej do dnia 05.06.2022 r. do godz. 20.00
 10. Podczas Głosowania użytkownicy Platformy Internetowej oddają głosy (dalej „Głos”) na jednego z Uczestników za pomocą strony internetowej jarocinfestiwal.pl/rytmy1
 11. Zabronione jest zwiększanie ilości Głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne korzystające z danego adresu IP.
 12. Ranking oddanych głosów (wg. zajmowanej aktualnie pozycji) będzie widoczny na Platformie Internetowej podczas trwania tego etapu Konkursu i będzie on na bieżąco aktualizowany.
 13. Głosowanie trwać będzie od 06.06.2022 r. do 19.06.2022 r. do godziny 23.59.
 14. Uczestnik z największą liczbą głosów przechodzi do kolejnego, III etapu (finał). Jeżeli więcej niż jeden Uczestnik zajmie 1 miejsce w rankingu, tzn. kilku Uczestników będzie miało taką samą liczbę głosów zajmując wspólnie 1 miejsce w rankingu, wyboru finalisty dokona Komisja Konkursowa.
 15. Czterech pozostałych Uczestników zakwalifikowanych do III etapu wskaże Komisja Konkursowa.
 16. Uczestnicy, którzy wezmą udział w III etapie zostaną poinformowani drogą mailową i telefoniczną przez Organizatora. Ponadto nazwy 5 Uczestników (finalistów) zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów do dnia 24.06.2022 r.do godz. 20.00
 17. Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia (pocztą elektroniczną) gotowości występu w terminie 48 godzin od momentu przekazania informacji o zakwalifikowaniu do koncertu finałowego. W przypadku braku potwierdzenia lub odmowy występu Komisja zakwalifikuje innego Uczestnik tak, aby w koncercie finałowym brało udział 3 wykonawców. Uczestnicy dojeżdżają i występują na koncertach na własny koszt. Warunki techniczne (backline, nagłośnienie, oświetlenie) zostaną każdorazowo uzgodnione z Organizatorem. Organizator zastrzega jednak, że może nie spełnić wszystkich oczekiwań Uczestników w tym zakresie.
 18. Koncert finałowy odbędzie się w Jarocinie w dniu 14.07.2022 r. w Amfiteatrze w Parku Radolińskich. Po obejrzeniu występów Uczestników w dniu 14.07.2022 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego zwycięzcę, który otrzyma nagrodę, o której mowa w Dziale IV Regulaminu.
 19. Zwycięzca wystąpi ponownie na tzw. Dużej Scenie podczas Jarocin Festiwal 2022 w dniu ustalonym z organizatorem Jarocin Festiwal 2022
 20. W razie ogłoszenia obostrzeń sanitarnych związanych z sytuacją pandemiczną w Polsce, które uniemożliwią organizację koncertu finałowego z udziałem publiczności, odbędzie się on w JOK Jarocin i będzie transmitowany on-line.

VI ODBIÓR NAGRÓD

 1. Podanie do publicznej wiadomości nazwy Laureata Konkursu oraz wręczenie vouchera na nagrodę odbędzie w dniu 14.07.2022r. podczas koncertu finałowego Jarocińskich Rytmów Młodych.
 2. Nagroda finansowa zostanie przelana na konto/konta bankowe podane przez Laureata Konkursu w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu czyli ogłoszenia nazwy laureata Jarocińskich Rytmów Młodych 2022, pod warunkiem dostarczenia do Organizatora przez Laureata Konkursu podpisanego/ych oświadczenia/ń z numerem/ami konta/-. Wzór oświadczenia dostarczy Organizator

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Muzeum Regionalne w Jarocinie. Dane będą przetwarzane dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród. Dane laureatów Konkursu w zakresie imię, nazwisko, miejscowość, zostaną opublikowanie na liście laureatów Konkursu na stronie internetowej organizatora Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na jego adres wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Przez wpływ reklamacji do siedziby Organizatora rozumie się jej dostarczenie, a nie nadanie. Reklamacje zgłoszone w tym trybie rozstrzyga Komisja Konkursowa. Organizator nie będzie rozpatrywał reklamacji zgłoszonych po terminie określonym powyżej.
 4. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie plików Cookies do tych czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją na komputerze Uczestnika i umożliwiają identyfikację komputera.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści sprzecznych z porządkiem prawnym.
 7. Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script, Java, Flash oraz Cookies
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.jarocinfestiwal.pl
 9. Kontakt do Organizatora:rytmy@spichlerzpolskiegorocka.pl, +48503500737
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu na każdym etapie trwania konkursu.